Vyhľadávanie
V ponuke je 57 nehnuteľností.

Informácie o spracúvaní osobných údajov

 

V súvislosti so spracúvaním osobných údajov, Vám v zmysle čl. 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 (GDPR) z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a voľnom pohybe takýchto údajov, poskytujeme nasledujúce informácie.

Kto je prevádzkovateľ

Prevádzkovateľom vašich osobných údajov je Kuchárek-real,s.r.o., So sídlom: Vojenská 755/8, 900 23 Viničné , Zapísaná na Bratislava I, odd. Sro, vl.č.56658/B, IČO: 44 606 541

 

Rozsah osobných údajov

Rozsah osobných údajov ktoré spracúvame minimalizujeme tak, aby postačovali na kvalitné splnenie služieb, ktoré od nás očakávate, tak aby sme splnili zákonné povinnosti, a tak aby sme chránili naše oprávnené záujmy.

 • Základné údaje, ktorými sú vaše menopriezvisko, adresa bydliska, alebo pracoviska

 • Kontaktné údaje, ktorými sú Váš e-mail, telefónne číslo, alebo kontaktná adresa, alebo kontakt na pracovisko

 • Informácie o využívaní našich služieb a záujem o nákup, predaj, alebo prenájom nehnuteľností.

 • Transakčné údaje, predovšetkým informácie o vašich platbách a platobných metódach.

 • Ak ste návštevníkmi našej webovej, alebo fanúšikovskej stránky, spracúvame aj elektronické údaje, ktorým sú meno, email, názov vášho profilu, IP adresa, alebo cookies. Tieto údaje však spracúvame pre štatistické účely, a nie pre identifikáciu vašej osoby.

Účely spracúvania osobných údajov

Vaše osobné údaje spracúvame predovšetkým pre potrebu uzatvárania zmlúv, ktorých predmetom je poskytovanie kúpa, predaj, prenájom nehnuteľností.

Pre riadne splnenie si všetkých zákonných povinností, spracúvame osobné údaje aj pre účely vedenia účtovníctva, evidencie pošty či vybavovania reklamácií.

Vaše osobné údaje spracúvame aj na účely informovania o našich produktoch a službách v rámci prostredníctvom naše webovej.

Právne základy spracúvania osobných údajov

Vaše osobné údaje spracúvame v súlade so zákonom, iba na základe právnych základov prípadoch keď:

 • je spracúvanie osobných údajov nevyhnutné pre splnenie zmluvy a vy ste zmluvnou stranou, alebo ste nás požiadali o vykonanie opatrení pred uzatvorením zmluvy;

 • alebo je spracúvanie osobných údajov potrebné pre splnenie zákonných povinností, napríklad zákona o účtovníctve, zákona o ochrane spotrebiteľa, zákona o archívoch a registratúrach, alebo na základe obchodného zákonníka,

 • v prípadoch keď spracúvanie vašich osobných údajov nevyhnutné v rámci nášho oprávneného záujmu, ktoré sledujeme a ním je predovšetkým ponuka našich služieb našim zákazníkom;

 • alebo ste nám udelili váš súhlas na jeden, alebo viaceré účely. Tie môžu zahŕňať najmä činnosti spojené s ponukou tovaru služieb, alebo spracúvanie s cieľom prispôsobiť ponuku vašim očakávaniam.

Kategórie príjemcov

Vaše osobné údaje spracúvame s pomocou našich zmluvných partnerov, ktorý vaše osobné údaje chránia zodpovedajúcim spôsobom a nevyuži ich na žiadny iný účel, ak na ten, na ktorý ste nám údaje poskytli. Naši sprostredkovateľmi sú:

 • Audítori, účtovný a daňový poradcovia

 • Poskytovatelia IT služieb a hostingu (Realsoft, s.r.o.)

 • Poskytovatelia online služieb (Facebook, Google a pod.)

Doba uschovávania osobných údajov.

 • V prípade plnenie zmluvy budeme vaše osobné údaje spracúvať po dobu, počas ktorej trvá zmluvný vzťah, vrátane záruky a reklamačných podmienok a ešte 5 rokov po ukončení zmluvy z dôvodu

 • V prípade plnenie zákonnej povinnosti, budeme vaše osobné údaje spracúvať po dobu, ktorú nám ukladá zákon. V prípade zákona o účtovníctve, zákona o DPH a pod. môže byť lehota 10 rokov.

 • V prípade súhlasu dotknutej osoby, budeme vaše údaje spracúvať do doby, než svoj súhlas neodvoláte, najviac však 36 mesiacov od jeho udelenia.

 • V prípade oprávneného záujmu, budeme vaše osobné údaje spracúvať, pokiaľ nebudete spracovanie namietať, po dobu ktorá je opodstatnená na obhajobu našich právnych nárokov.

VAše Práva ako dotknutých osôb

Pri spracúvaní vašich osobných údajov sme pripravený vykonávať Vaše práva.

 • Máte právo na prístupu k svojim osobných údajov, ako aj právo vedieť na aký účel sú spracúvané, kto sú príjemcovia vašich osobných údajov, aká je doba spracúvania.

 • Máte právo na opravu, pokiaľ sú vaše osobnú údaje nesprávne alebo sa zmenili, kontaktuje nás, opravíme ich.

 • Máte právo na výmaz osobných údajov, pokiaľ sú nesprávne, alebo spracúvané nezákonne.

 • Ak sú vaše osobné údaje spracúvané na základe súhlasu, máte právo ho kedykoľvek svoj súhlas odvolať, bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním.

 • Máte právo na obmedzenie spracúvania, pokiaľ si želáte budeme údaje spracúvať iba na najnutnejšie zákonné dôvody, alebo vôbec.

 • Máte právo namietať a automatizované individuálne rozhodovanie, pokiaľ zistíte, alebo si myslíte, že toto spracúvanie je nezákonné, alebo v rozpore s vašimi právami.

 • Máte právo na prenosnosť údajov, ak si želáte preniesť ich k inému prevádzkovateľovi, poskytneme vám ich v zodpovedajúcom formáte, ak tomu nebudú brániť iné technické, alebo zákonné prekážky.

Rovnako tiež právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad pre ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika, IČO: 36 064 220, tel. č.: +421 2 3231 3220, https://dataprotection.gov.sk/uoou/

 

Kde a ako môžete svoje práva uplatniť

Vaše práva môžete uplatniť písomne v sídle spoločnosti, alebo pomocou kontaktného formulára, ktorý nájdete na tejto stránke: https://kucharekreality.sk/. Žiadosť nemá predpísanú formu, jasne v nej uveďte o čo žiadate, prípadne uveďte dôvod a doplňujúci informácie pre lepšie vybavenie vašej žiadosti.

Na vašu žiadosť odpovieme bezplatne v lehote do 30 dní. V prípade zložitosti, alebo veľkého počtu žiadostí sme oprávnený túto lehotu predĺžiť o ďalších 60 dní. Pokiaľ k tomu dôjde budeme Vás o tom, aj o dôvodoch informovať.

Ak bude ale vaša žiadosť zjavne neodôvodnená, alebo opakovaná, sme oprávnený účtovať si primeraný administratívny poplatok na pokrytie nákladov spojených s poskytnutím tejto služby.

KontaktNé informácie

Kuchárek-real,s.r.o.
Vojenská 755/8, 900 23 Viničné
IČO: 44 606 541, DIČ: 2022756208

Telefón: +421 907 894 274, E-mail: kucharek-ZVNC-kucharekreality.sk